Hài tuyển chọn : XIN VIỆC - Tuấn Dũng Anh Vũ, Lê Giang,Hữu Tín, Lạc Hoàng Long