Thằng quần xanh nó là chủng loài nào trên trái đất vậy?

Thằng quần xanh nó là chủng loài nào trên trái đất vậy?