Giả vờ đuối nước để Boss cứu mà con Boss ghì Sen sml xuống nước

Giả vờ đuối nước để Boss cứu mà con Boss ghì Sen sml xuống nước.

Via: Nguyễn Trọng Thành Đạt